Privacyverklaring Peper & Zoutstel

1. Inleiding
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee zijn de privacyrechten van mensen uitgebreid en versterkt, en hebben organisaties meer verplichtingen gekregen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is geldig in de hele Europese Unie (EU).

Peper & Zoutstel hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, opdrachtgevers, en medewerkers. Daarom heeft Peper & Zoutstel dit privacy statement opgesteld. Peper & Zoutstel behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacyverklaring geeft Peper & Zoutstel u inzicht hoe Peper & Zoutstel in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn wij?
Peper & Zoutstel is gevestigd op de Stoomwezenstraat 50, 7331AE Apeldoorn

Peper & Zoutstel is een privé museum door verzamelaars van peper en zoutstellen.
Peper & Zoutstel is met nadruk géén commerciële organisatie maar een privaat initiatief.

Algemeen
1. Via de website van Peper & Zoutstel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Peper & Zoutstel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
2. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
a. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
b. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
c. u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
d. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
e. uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
3. Peper & Zoutstel is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Onze verwerking is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
1. Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
2. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
a. NAW gegevens
b. Telefoonnummer
c. E-mailadres
d. Betalingsgegevens
e. IP-adres
Deze gegevens worden maximaal 1 maand bewaard

Marketing
Peper & Zoutstel maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden die onder andere door derden zoals Google (Adsense) op onze website worden geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt om inzicht te krijgen van de algemene kwaliteit van de website van Peper & Zoutstel.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken voor het versturen van de bestelling.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan maar nooit langer dan 1 maand.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Zoekmachines
Alle informatie en gegevens die op onze website wordt gepubliceerd wordt mogelijk ook geïndexeerd en opgeslagen door zoekmachines.

Cookies en soortgelijke technologieën
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over (de apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Web statistieken/ analytische cookies
Peper & Zoutstel maakt gebruik van web statistieken/ analytische cookies. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via verzamelen@peper-zoutstel.nl verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via

Bewaartermijn
Peper & Zoutstel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Peper & Zoutstel dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen . Indien u het niet eens bent met het gebruik door Peper & Zoutstel van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via verzamelen@peper-zoutstel.nl.

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing